Migrantencentrum ATIB

Inhoud.

Voorwoord.

Doelgroep.

Open deur voor vragen, ondersteuning en advies.

Open deur voor contact.

Recreatie.

Dagopvang voor Ouderen.

Practisch Nederlands.

Naschoolse opvang.

Informatie.

Vrijwilligers.

Integratieactiviteiten (Migrantencentrum)

Bestuur.

Beloningsbeleids

Inkomsten en vermogen

Doelgroep.

ATIB richt zich op verbetering van het leven van mensen en gezinnen die naar Nederland zijn gekomen om te werken en te wonen.  Zij is daarbij gericht op de migranteninwoners van Almelo.

15,5% van de Almelose bevolking (11.232) hebben een niet westerse achtergrond. Ze komen uit Turkije, Marokko, Irak, Syrië en nog enkele landen. Migranten uit Westerse landen 10,1% (7272). Ruim 25% van de Almelose bevolking heeft een migrantenachtergrond.

Open deur voor vragen, ondersteuning en advies.

ATIB richt zich op informatie en advies en het begeleiden van mensen die door allerlei oorzaken in de problemen zijn gekomen. Problemen bij onder meer overheidsorganisaties en de zorg, problemen op het werk, problemen met uitkering, onduidelijkheden met de school van de kinderen, opvoeden van de kinderen en bij misverstanden bij artsen en ziekenhuis.

De hulp van ATIB is niet politiek gekleurd en is seculier.

Alle bewoners met een andere etniciteit dan de Nederlandse (w.o. Molukken, Polen, Bulgaren) kunnen gebruik maken van de diensten van ATIB.

De hulp wordt nu geboden door vrijwilligers.

De hulp die gevraagd wordt is vaak complex en vraagt om een netwerk van deskundigheid.

Daarom wordt vaak doorverwezen. Helaas moeten we later vaststellen dat de vragen en problemen niet zijn opgelost.

Het is noodzakelijk dat er vaste professionele ondersteuning komt voor de vrijwilligers die tevens de ingewikkelde vraagstukken voor zijn/haar rekening neemt.

Open deur is op maandag, woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Professionele ondersteuning is nodig voor 20 uur per week voor begeleiding van de vrijwilligers, training en informatie en voor ingewikkelde zaken die zij zelf moet opnemen.

Open deur voor contact.

Voor migranten is het moeilijk om in de ‘witte wereld’ van Almelo contacten te leggen. Het is dubbel moeilijk wanneer men geen binding heeft met de moskee of ander kerkgenootschap. Dan is ATIB een onafhankelijk inloophuis voor een kopje koffie, thee en een praatje. Het is een belangrijk middel om even de eenzaamheid te doorbreken, met een ander een gesprek te kunnen voeren en een oplossing te vinden voor vragen waar men niet alleen uitkomt.

De contactbar is elke dag open van 10.00 tot 13.00 uur.

De contactbar wordt gerund door vrijwilligers.

Voor het consumptiegebruik wordt de kostprijs berekend (dat wordt nader berekend).

Recreatie.

Voor vooral oudere migranten zijn in Almelo nauwelijks gelegenheden waar zij zich kunnen ontspannen en samen iets kunnen ondernemen. 6 dagen in de week is Atib open van 13.00 tot 16.00 uur voor recreatieactiviteiten.

Voor mannen is er de mogelijkheid voor kaarten, rummicuppen, etc..

Voor vrouwen is het gericht op contacten met elkaar met activiteiten die ze zelf inbrengen.

De contactbar is open voor koffie, thee en een drankje.

De contactbar wordt gerund door vrijwilligers.

Dagopvang voor Ouderen.

Een groeiende groep oudere migranten heeft of krijgt problemen met de ouderdom en het lukt deze groep steeds moeilijker om het eigen leven te organiseren en de zorg voor zichzelf goed  te doen, ze vereenzamen. Zij komen in aanmerking voor ‘Dagopvang’ vanuit de WMO. De meesten van hen hebben problemen met de Nederlandse taal en met hun opvattingen over hoe met elkaar om te gaan. Ze passen niet in de

gebruikelijke dagopvang voor ouderen. Daarmee zijn zij een kwetsbare groep voor niet betrouwbare dagopvang.

ATIB wil starten met dagopvang voor 20 migrantenouderen op maandag, woensdag en zaterdag, van 10.00 tot 15.00 uur, met begeleiders met een migrantenachtergrond.

Om het uit te voeren wordt samenwerking gezocht met een Thuiszorgorganisatie in Almelo, die de ATIB-dagopvang ondersteunt met deskundigheid en begeleiding van de dagovangmedewerkers.

De dagopvangmedewerkers zijn deels professionals en deels vrijwilligers.

Professioneel zijn er twee per dag nodig, dat is 30 uur direct werk en 30 uur indirect w.o. begeleiding van de vrijwilligers. Totaal 60 uur per week. Het betekent 2 fultime plaatsen.

Totale werkgeverslasten is € 100.000,-.

Het inrichten van de dagopvanglokatie wordt nader berekend.

De totale kosten van de dagopvang moeten gefinancierd kunnen worden uit de Gemeentelijke beschikkingen en/of uit WLZ-toewijzingen.

Praktisch Nederlands.

Veel migranten, vooral senioren, spreken nauwelijk of moeizaam Nederlands. Het levert hen dagelijks communicatieproblemen op bij alles waarbij ze belangrijk contact moeten maken met dienstverlening, zorg, overheid en werk.

De Nederlands taalcursussen hebben niet het effect gehad die is verwacht. Ze zijn vaak niet afgestemd op het practisch nut voor de oudere migrant. In de practijk betekent het misverstanden en zijn ze een gewillig slachtoffer voor niet betrouwbare organisaties.

ATIB wil afgestemde eenvoudige practische taalcursussen organiseren voor de oudere migranten die hen kan helpen makkelijker te communiceren met Nederlandse instellingen en organisaties en hen helpt bij wie ze kunnen aankloppen en hoe dat te doen wanneer ze problemen ondervinden.

2 x maal per jaar een cursus van 2 maanden 2 uur in de middag per week is 18 uur.

De kosten worden nader berekend, waarbij een haalbare eigen bijdrage.

Naschoolse opvang.

Veel migrantenkinderen kunnen thuis geen beroep doen op hun ouders voor vragen en hulp bij schoolse zaken. Het betekent dat deze kinderen achterstand oplopen bij hun ontwikkeling en school.

ATIB wil de mogelijkheid bieden om kinderen na school op te vangen en ruimte bieden waar zij hun huiswerk kunnen maken en om hulp daarbij te kunnen vragen. Ook wordt daarbij aandacht besteed aan hoe om te gaan met de cultuur die zij van thuis meekrijgen en de cultuur die op school heersend is.

Hiervoor wordt contact gezocht met de scholen waar de kinderen opzitten.

Regelmatig worden ouders uitgenodigd voor informatie die voortkomt uit de ervaringen met de kinderen die de naschoolse opvang bezoeken.

De naschoolse opvang wordt gerund door vrijwilligers. Die vrijwilligers krijgen begeleiding van een van de professionals die bij ATIB betrokken zijn.

De naschoolse opvang kan 15 kinderen per keer opvangen. De kinderen komen 2x per week.

Over 6 dagen per week kunnen 45 kinderen worden opgevangen.

Berekening van de kosten gebeurt per kind waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van de gemeentelijke voorziening ‘Jeugd’.

Informatie.

Migranten hebben grote moeite om om een volwaardige plaats te verwerven in de dominante ‘witte’ cultuur van de Nederlanse samenleving. Passend werk vinden is moeilijk, carriere maken is nog moeilijker. Evenwicht vinden in de verschillende culturen en waarden en normenpatroon is problematisch omdat begrip voor elkaar ontbreekt en angst voor het moeten opgeven van eigenheid voert de boventoon. Openlijke en verborgen discriminatie is aan de orde van de dag, ook in Almelo. Het gevolg daarvan is dat migranten zich terugtrekken binnen de eigen gemeenschappen en ook gaan wonen in buurten waarin alleen maar migranten wonen, zie o.a. de Nieuwstraat in Almelo. Integratie vindt, op enkele uitzondeingen na, niet plaats.

Die integratie vindt ook niet plaats op het werk, in het onderwijs, in stedelijke culturele activiteiten, in de sport, religieuze uitingen, in de huisvesting, in gemeentelijke organisaties en vindt ook niet plaats in het bestuur van de stad en in de politiek.

Het gevolg is dat er ook geen gemeenschappelijkheid is in informatie over maatschappelijke vraagstukken.

ATIB houdt maandelijks informatiebijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken waarbij culturele verschillen en verschillende opvattingen aan de orde komen. Onderwerpen zoals zorg, onderwijs, opvoeding, huislijk geweld, vrouwenemancipatie, preventieve gezondheid, hoe ga je met ouderen om, discriminatie, opbouw van de stad, deelname aan cultuur in de stad, gelijke verdeling van dienstverlenende functie over de culturen, etc., etc., worden aan de orde gesteld.

Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

De kosten van deze bijeenkomsten worden gefinanciers uit daarvoor beschikbare fondsen.

Nader gesprek vindt plaats met de gemeente over financiering uit ‘WMO-gelden, maatschappelijk deelname’.

Vrijwilligers.

Tot nu toe worden alle activiteiten gerund door vrijwilligers. Dat willen wij zo houden.

Echter, de vraagstukken waarvoor zij worden gesteld worden ingewikkelder en moeilijker.

Het is nodig dat zij vrijwilligerstrainingen kunnen volgen die afgestemd zijn op het werken met migranten. Bij moeilijke vraagstukken moeten zij een beroep kunnen doen op een deskundige professional.

De vrijwilligers van ATIB hebben een laag eigen inkomen en kunnen de kosten voor trainingen niet opbrengen.

Financiering van de vrijwilligersbegeleiding en trainingen moeten gefinancierd worden uit daarvoor beschikbare fondsen van Gemeenten en Rijk.

Huisvesting.

De activiteiten van ATIB vereisen een adequate huisvesting die kan voldoen aan vereisten voor huisvesting en programmering.

De doelgroep van ATIB vraagt om eigen huisvesting. De mensen met een migrantenachtergrond gaan niet naar wijkcentra of naar andere vormen van groepsbijeenkomsten in Almelo.

De bezoekers van ATIB hebben vaak grote moeite met integreren in de ‘witte’ samenleving van Almelo, ze voelen zich daarin niet geaccepteerd en mijden instituten, centra en bijeenkomsten in de stad.

Huisvesting van ATIB is voor hen een veilige plek van waaruit ze zicht kunnen krijgen op de leefcultuur van Almelo en van daaruit durven gaan deelnemen aan de Almelose samenleving.

Integratieactiviteiten (Migrantencentrum).

Hiervoor verwijzen wij naar de bijgaande nota ‘Migrantencentrum’.

Dat vraagt een aparte benadering naast de activiteiten van ATIB. Het vraagt een aparte invulling met professionals en vrijwilligers.

De financiering ervan is een apart vraagstuk en staat los van de activiteiten van lopende activiteiten van ATIB.

Bestuur.

ATIB is een vereniging

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zijn gekozen door de leden en deelnemers van ATIB.

Het Bestuur stelt jaarlijk een programma op met een daarbij behorende begroting. Dat wordt voorgelegd aan de leden en dezen beslissen over het programma en de begroting.

ATIB is doorontwikkeld naar een centrum voor informatie, advies, begeleiding en integratieactiviteiten voor mensen met een migranten achtergrond en is seculier.

De vraagstukken en de diensten die worden gevraagd zijn ingewikkelder en moeilijker geworden. Het vraagt om een meer professionele aanpak.

Het bestuur moet een beroep kunnen doen op professionele begeleiding en professionals die de gewenste programma’s kunnen uitwerken en bij de uitvoering de vrijwilligers begeleiden.

Beloningsbeleid

ATIB, hanteert geen vaste beloningsbeleid. Wel betaalt de vereniging onkoste aan de mensen die t.b.v de vereniging iets gedaan hebben, zoals iemand die bij een vergadering is geweest in andere plaats waarbij hij/zij reiskosten heeft gemaakt en aan een deskundige die bij een aktiviteit is geweest enz.

Inkomsten en vermogen

Inkomsten van ATIB, bestaan uit gemeentelijke subsidie, contrubutie en donaties. ATIB, heeft verder geen vermogen.